Föreläsningar

Vertebra Handledning erbjuder följande föreläsningar:

Allmänmänsklig kommunikation

En både lärorik och underhållande föreläsning med syfte att ge ökad förståelse för vad som händer mellan parterna i ett samtal, varför det ibland uppstår missförstånd och vad vi kan göra för att förebygga sådana. I föreläsningen ingår gruppsamtal och en lättsam övning.

Det goda samtalet

En föreläsning om att möta och mötas, med syfte att ge ökad förståelse för min egen betydelse i ett samtal. Föreläsningen innehåller flera mindre samtalsövningar.

LSS-lagstiftningen – en föreläsning för personal inom funktionshinderområdet

Lagstiftningen inom området funktionshinder upplevs av många som svårbegriplig. Föreläsningen går igenom huvuddragen i LSS, Sol och HSL samt LSS tio insatser, med fokus på personlig assistans.

Att arbeta med respekt för integritet

En föreläsning angående integritet och dess betydelse ur olika perspektiv, liksom begreppen makt och beroende. Begreppen kopplas till lagstiftning och verksamhet inom vård och omsorg. Syftet är att medvetandegöra deltagarna om situationer där deras eget förhållningssätt och agerande gör skillnad. Föreläsningen innehåller smågruppssamtal.

Mänskliga behov och livskvalitet

Hur kan professionella ge förutsättningar för en individ att utvecklas till ”toppen av sin förmåga”? En föreläsning anpassad främst för personal som arbetar med personer med kognitiva nedsättningar. Föreläsningen innehåller enkla övningar och gruppsamtal.

Social dokumentation

Genomgång av relevant lagstiftning och gällande regelverk för social dokumentation samt konkreta exempel och träning i att formulera sig. En föreläsning anpassad främst för undersköterskor inom vård och omsorg.

Kriser och krisreaktioner

Genomgång av kristeori, vad man bör tänka på i mötet med en människa i kris samt olika strategier för att hantera en kris. En föreläsning med syfte att öka förståelsen för krisreaktioner och beredskapen för att agera när någon i omgivningen hamnar i en kris. Föreläsningen innehåller smågruppssamtal.

Grupper, roller och grupp-processer samt modell för konflikthantering

Vilka mönster följer människor som kommer samman i en arbetsgrupp och hur påverkas en människa av dem hon har omkring sig? En föreläsning med syfte att öka förståelsen för vad som händer i en arbetsgrupp och öka förmågan att förebygga och hantera konflikter.

Tidsåtgången är 2-4 timmar per föreläsning.