Handledning

Vertebra Handledning erbjuder processinriktad handledning för personal inom skola, personlig assistans,  LSS-handläggning samt övrig vård och omsorg.

PrästkrageGrupphandledning genomförs som en variant av modellen ”Reflekterande team” vilket innebär att handledningen bygger på deltagarnas egna frågeställningar och att handledningen följer en fast struktur, där alla i gruppen ges möjlighet både att ställa frågor och att reflektera runt andras frågeställningar.

Individuell handledning genomförs utifrån den handleddes behov.

Om så önskas kan den processinriktade handledningen kombineras med metodhandledning och/eller teorigenomgångar.

Kvalitetssäkring

Innan Vertebra Handledning åtar sig ett uppdrag ordnas en träff med tänkta deltagare för att säkerställa att det handledaren har att erbjuda, motsvarar gruppens behov. Om samarbete ska startas, får gruppen i uppgift att formulera tydliga mål med handledningen och vid första handledningstillfället upprättas ett skriftligt handledningskontrakt avseende mål, sekretess samt ramar för handledningens genomförande.

Målen och ramarna följs upp regelbundet och inför uppdragets avslutning utvärderas handledningen  i förhållande till dessa.

För att säkerställa ett professionellt förhållningssätt i sin handledarroll, deltar Birgitta Orre-Annmo  i egen handledning.

Varför handledning inom personlig assistans?

I uppdraget som personlig assistent finns en inbyggd utmaning då den personlige assistenten vanligtvis arbetar långa pass ensam och för det mesta mycket nära, eller till och med innanför, sin uppdragsgivares integritetsgränser. I de fall då uppdragsgivaren har en nedsättning av sin kognitiva förmåga, tillkommer utmaningen i att tolka uppdragsgivarens behov och signaler. I vissa uppdrag ställs assistenten dessutom återkommande inför etiska dilemman, där det inte finns något självklart rätt eller fel.

Att ovanstående ställer stora krav på ett professionellt förhållningssätt är uppenbart. Utbildning i lagstiftning, bemötande och mänskliga behov med mera är viktigt men täcker inte alltid assistentens hela behov. Processinriktad handledning kan då vara avgörande för att den personliga assistenten ska kunna utveckla och behålla ett professionellt förhållningssätt, till exempel beträffande förståelse, bemötande, gränssättning eller kontakt med anhöriga.

Under en handledningsperiod kan man få se hur både enskilda assistenter och hela assistent-grupper växer i sin yrkesroll, liksom hur frustration över utmaningar runt uppdragsgivare förbyts i  förståelse och ett professionellt bemötande.